REGULAMIN

REGULAMIN FRaJDA mTB 2023

§ 1 Cel imprezy

 • popularyzacja i promowanie sportu oraz współzawodnictwa sportowego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia,
 • integracja środowiska osób uprawiających sport,
 • realizacja zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 • promowanie Koszalina i Powiatu koszalińskiego oraz okolicznych szlaków turystycznych i innych atrakcji na terenie Polski i Europy,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu.
 • edukacja uczestników w obowiązujących przepisach ruchu drogowego.

§ 2 Organizatorzy

Łukasz Kaszuba

Ul. Kaszubska 25/6

75-036 Koszalin

telefon: 889-145-231

 

ITWORKS Sp. z o.o.

Ul. Bałtycka 36

76-039 Stare Bielice

 

Fundacja HERKULES All Sports

Bonin 11E

76-009 Koszalin


 

§ 3 Czas i miejsce

 1. FRaJDA mTB 2023 Koszalin odbędzie się 27 maja 2023 roku.
 2. Start i meta znajdować się będą w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej (plac rekreacyjny).

§ 4 Trasa i dystans

 1. Trasa FRaJDA mTB 2023 będzie w większości trasą leśną oznakowaną.
 2. Informacje o trasie wraz ze śladem GPX, zostaną opublikowane w komunikacie technicznym przed zawodami, na social media oraz na stronie internetowej www.frajdanarowerze.pl
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy zawodów po tym terminie.
 4. Zawody zostaną przeprowadzony przez tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (nadleśnictwo Manowo).
 5. Zawody odbędą się po ścieżkach leśnych, na których może odbywać się normalny, nieograniczony ruch turystyczny. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
 6. Na trasie zawodów mogą występować odcinki trudne technicznie oraz niebezpieczne, m.in:. strome podjazdy, strome zjazdy, kamienie, korzenie, kostka brukowa, piach, błoto oraz inne przeszkody.
 7. Na trasie zawodów mogą występować odcinki dróg publicznych, gdzie należy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować się do komunikatów służb organizatora oraz do kodeksu ruchu drogowego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów.
 9. Na trasie zlokalizowane będą punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją lub punktami karnymi.
 10. Dystans: - ok. 37,0-43,0 km

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości dystansu, o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani.

§ 5 Program zawodów

FRaJDA mTB 2023 to ogólnopolska impreza sportowo-rekreacyjna rozgrywana na dowolnym typie roweru.

Harmonogram imprezy:

26 maja (piątek)

 • Godz. 17:00 – 19:00 – zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych, chipów – Koszalin; ul. Lubiatowska (plac rekreacyjny – wiata)

27 maja (sobota)

 • Godz. 08:00 – 10:00 – zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych, chipów – Koszalin; ul. Lubiatowska (plac rekreacyjny – wiata)
 • Godz. 10:30 – odprawa techniczna, omówienie trasy, wskazówki dla uczestników
 • Godz. 11:00 – start zawodów
 • Godz. 12:50 – planowany przyjazd zwycięzców maratonu
 • Godz. 16:00 – zamknięcie trasy zawodów

Dekoracje zwycięzców:

 • Godz. 13:30 – dekoracja zwycięzców
 • Godz. 17:00 – Zakończenie imprezy

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu zawodów np. dekoracji zwycięzców o czym poinformuje uczestników przed startem na odprawie technicznej.

Zaleca się przybycie wszystkich uczestników na miejsce startu do godziny 10:30

§ 6 Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie frajdanarowerze.pl oraz do uiszczenia opłaty startowej.
 2. Poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica/ów lub opiekunów prawnych lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania imprezy i jego/jej stałą obecność na imprezie – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica/ów / opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w imprezie.
 3. od 12 lat włącznie do lat 15, pisemną zgodą rodzica/ów lub opiekunów prawnych i ich stałą obecność podczas pokonywania trasy zawodów – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica/ów / opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w imprezie.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach sportowych.
 5. Wszyscy startujący są klasyfikowani wg. kryteriów § 10 i § 11 Regulaminu,
 6. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, że znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuje ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z tego tytułu. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą Frajda mTB 2023. W przypadku startu młodzieży poniżej 16 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje, strony internetowe oraz strony społecznościowe organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą FRaJDA mTB 2023.

 1. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całych zawodów, w skład wchodzą – 1 numer na kierownicę.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego nie ma możliwości wydania nowego numeru startowego.
 3. Zabrania się startu:
 • rowerem z przyczepką i fotelikiem do przewozu dzieci.
 • bez sztywnego kasku rowerowego (brak kasku będzie skutkował dyskwalifikacją uczestnika)
 1. rowery elektryczne:
 • osoby chcące wziąć udział w zawodach na rowerze elektrycznym nie będą klasyfikowane
 1. w FRaJDA mTB 2023 dopuszcza się start na rowerze innym niż tzw. mtb (np. przełaj, cross, trekking, gravel)

§ 7 Zgłoszenia/płatności

 1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie frajdanarowerze.pl od 31 marca 2023 roku do osiągnięcia limitu uczestników.
 2. Limit uczestników to: 200 osób

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów.

 1. Opłata za udział w FRaJDA mTB 2023 wynosi:
 • 70 zł - do dnia 30.04.2023 włącznie (godz. 23:59).
 • 100 zł - do dnia 24.05.2023 włącznie (godz. 23:59).
 • 150 zł - wyłącznie w formie gotówkowej w dniu poprzedzającym oraz w dniu startu (Biuro Zawodów).
 • dzieci i młodzieży od 12 do 16 roku życia (rok ur. 2007-2011) wpisowe wynosi 50zł do dnia 24.05.2023r.
 1. Opłata startowa może być dokonana przelewem w terminie najpóźniej do dnia 24.05.2023r. włącznie (godz. 23:59), po tym terminie obowiązywać będą opłaty zgodne z regulaminem.
 2. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty.
 3. Organizator dopuszcza przepisanie pakietu startowego na inną osobę, a w przypadku rezygnacji nie zwraca opłaty za udział. O fakcie przepisania pakietu, należy powiadomić organizatora najpóźniej do dnia 22.05.2023 r. do godz. 18:00.
 4. W przypadku wyczerpania limitu uczestników nie będzie możliwości zapisania się w dniu zawodów.
 5. Forma płatności: 
 • Przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.
 1. Przy odbiorze pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 2. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu uczestnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi uczestnika.
 3. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.
 4. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. W wypadku gdy impreza nie zostanie zorganizowana, z przyczyn niezależnych od organizatora, w planowanym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w innym wydarzeniu organizatora.

§ 8. Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy,
 • pakiet startowy,
 • posiłek regeneracyjny na mecie,
 • pomiar czasu,
 • oznaczenie trasy,
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
 • puchary dla zwycięzców,
 • możliwość bezpośredniej rywalizacji w imprezie sportowo-rekreacyjnej FRaJDA mTB 2023
 • medal okolicznościowy.

W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe.

§ 9 Pomiar czasu

 1. W czasie rozgrywania FRaJDA mTB 2023 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
 2. Każdy z uczestników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania numeru startowego, który będzie przekazany przez Organizatora przy odbiorze numerów startowych.
 3. Uczestnicy, którzy zgubią numer startowy, muszą zgłosić ten fakt Organizatorowi lub obsłudze pomiaru czasu na mecie.
 4. Brak numeru startowego lub umocowanie w niewidocznym miejscu, ominięcie punktu kontrolnego może skutkować nie zaklasyfikowaniem uczestnika na mecie lub dodanie karnych minut do czasu przejazdu.

§ 10 Klasyfikacja

Podczas FRaJDA mTB 2023 obowiązywać będą następujące kategorie wiekowe:

 1. Klasyfikacja OPEN - dla wszystkich uczestników z podziałem kobiety, mężczyźni,
 2. Klasyfikacja wiekowa opisana w § 11
 3. Uczestnicy zgłoszeni przez firmę sponsorującą mogą uczestniczyć w wewnętrznej rywalizacji zakładowej

§ 11 Kategorie

 1. Dekoracja OPEN nie dubluje się z kategoriami, 
 2. Zwycięzcą w każdej kategorii zostanie uczestnik/uczestniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym czasie. Liczony jest czas brutto.
 3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia:
 • OPEN KOBIETY m.1,2,3
 • OPEN MĘŻCZYŹNI m.1,2,3

Mężczyźni:

 • JUNIOR – od 12 do 15 lat (rok ur. 2008-2011)
 • M1 – 16 – 19 lat (rok ur. 2004-2007)
 • M2/M3   – 20 – 39 lat (rok ur. 1984-2003)
 • M4/M5 – 40 – 59 lat (rok ur. 1964-1983)
 • M6 + – 60 – 60 lat i wzwyż (rok ur. do 1963)

Kobiety:

 • JUNIOR – od 12 do 15 lat (rok ur. 2008-2011)
 • K1 – 16 – 19 lat (rok ur. 2004-2007)
 • K2/K3 – 20 – 39 lat (rok ur. 1974-2003)
 • K4/K5+ – 40 lat i wzwyż (rok ur. do 1973)

Dodatkowe klasyfikacje:

 • Najszybsza koszalinianka
 • Najszybszy koszalinianin
 • Najmłodszy/Najstarszy uczestnik rajdu

§ 12 Nagrody

 1. Zwycięzcy FRaJDA mTB 2023 w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy oraz upominki rzeczowe.
 2. Niestawienie się uczestnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

§ 13 Ruch drogowy

 1. FRaJDA mTB 2023 rozgrywana jest w większości po trasach leśnych, jednakże uczestników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / zawodnik wolniejszy zobowiązany jest ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu
 2. Na skrzyżowaniach z drogami nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja / OSP oraz służby organizatora, które ułatwią włączenie się do ruchu.
 3. Uczestnicy zawodów muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów.
 5. Za kolizje i wypadki na trasie zawodów ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

§ 14 Zasady rozgrywania zawodów

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 3. Podczas finiszu uczestnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego poza wyznaczonym do tego specjalnymi miejscami, jak Miasteczko Zawodów, punkty z wodą. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy zawodów karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

§ 15  Wycofanie uczestnika w trakcie zawodów

 1. Uczestnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania FRaJDA mTB 2023 niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 691-116-224) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z zawodów, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z opiekunem medycznym ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§16 Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

 • upomnienie uczestnika
 • doliczenie czasu karnego
 • dyskwalifikacja uczestnika
 • ukarane zawodnika karą grzywny

§17 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników zawodów i osób towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora zawodów.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Odmowa uczestnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”
 8. Start w zawodach jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu
 9. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w FRaJDA mTB 2023. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 10. Nieznajomość regulaminu FRaJDA mTB 2023 jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. Organizator, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 11. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres e - mail / numer telefonu komórkowego. 
 12. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora frajdanarowerze.pl
 13. Organizator ma możliwość odmówić uczestnikowi prawo startu do imprezy, bez podania przyczyny. 

§18 Protesty

 1. Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać złożone w formie  pisemnej osobiście Organizatorowi zawodów w Biurze Zawodów do 20 minut od czasu ogłoszenia wyników, podpisane przez uprawnioną osobę składającą protest i niezbędną kaucją w wysokości 100 zł.
 2. Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Organizator zawodów nie uzna zasadności protestu. Decyzja ostateczna należy do Organizatora zawodów i nie podlega ponownej weryfikacji. 

§19 Szpitale w pobliżu trasy zawodów FRaJDA mTB 2023

Szpital Wojewódzki

Ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

94 348-84-00

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

75-720 Koszalin1

ul. Szpitalna 2

94 347-16-70

LASY PAAŃSTWOWE
KOWR
Miasto Koszalin
CK 105
Michał Kaługa Fotografia
TKK
TV MAX KOSZALIN
MIASTO TYGODNIK KOSZALIŃSKI
Haftkom
DECATHLON
RMF MAXX
Koszalin Info
Województwo Zachodniopomorskie
ICE PLANET

ModuleTicketsInfo

ModuleTicketsInfoLink