REGULAMIN DLA JUNIORA

REGULAMIN FRaJDA dla juniora 2023

               

§ 1 Cel imprezy

 • popularyzacja i promowanie sportu oraz współzawodnictwa sportowego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, ochrona i promocja zdrowia,
 • integracja środowiska osób uprawiających sport,
 • realizacja zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci,
 • propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu.
 • edukacja uczestników w obowiązujących przepisach ruchu drogowego.

 

§ 2 Organizatorzy

 1. Fundacja HERKULES All Sports

Bonin 11E

76-009 Koszalin

 

 1. ITWORKS Spółka z o.o.

ul. Bałtycka 36, 76-039 Stare Bielice,

 

§ 3 Czas i miejsce

 1. FRaJDA dla juniora 2023 Koszalin odbędzie się 27 maja 2023 roku.
 2. Start i meta znajdować się będą w Koszalinie przy ul. Lubiatowskiej (plac rekreacyjny).

 

§ 4 Trasa i dystans

 1. Trasa FRaJDA dla juniora 2023 będzie:
  1. na terenie boiska sportowego: dla dzieci do lat 6
  2.  wyznaczona trasą leśną oznakowaną: dla dzieci 7-11 lat
 2. Na trasie zawodów mogą występować odcinki trudne technicznie oraz niebezpieczne, m.in:. strome podjazdy, strome zjazdy, kamienie, korzenie, kostka brukowa, piach, błoto oraz inne przeszkody.
 3. Na trasie zawodów mogą występować odcinki dróg publicznych, gdzie należy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować się do komunikatów służb organizatora oraz do kodeksu ruchu drogowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów.
 5. Dystans: 
  1. ok. 100m dla dzieci do lat 6
  2. dystans ok. 5-8km (ilość kółek zostanie ustalona z zawodnikami bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów): dla dzieci 7-11 lat

 

 

§ 5 Program zawodów

FRaJDA dla juiora 2023 to ogólnopolska impreza sportowo-rekreacyjna rozgrywana na dowolnym typie roweru.

Harmonogram imprezy:

27 maja (sobota)

 • Godz. 08:00 – 10:00 – zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych, chipów – Koszalin; ul. Lubiatowska (plac rekreacyjny – wiata)
 • Godz. 11:15 – zawody rowerkowe dla dzieci do lat 6 na terenie boiska sportowego
 • Godz. 11:40 – start zawodów dla dzieci 7—11 lat
 •  

 

 

§ 6 Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie frajdanarowerze.pl oraz do uiszczenia opłaty startowej.
 2. Pisemna zgodą rodzica/ów lub opiekunów prawnych lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania imprezy i jego/jej stałą obecność na imprezie – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica/ów / opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w imprezie.
 3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach sportowych.
 4. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o następującej treści:

„Oświadczam, że znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuje ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z tego tytułu. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą Frajda dla juniora 2023. W przypadku startu młodzieży poniżej 16 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje, strony internetowe oraz strony społecznościowe organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą FRaJDA dla juniora 2023.

 1. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całych zawodów, w skład wchodzą – 1 numer na kierownicę.
 2. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego nie ma możliwości wydania nowego numeru startowego.
 3. Zabrania się startu:
 • bez sztywnego kasku rowerowego (brak kasku będzie skutkował dyskwalifikacją uczestnika)

 

§ 7 Zgłoszenia/płatności

 1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie frajdnarowerze.pl do dnia 20.05.2023r. lub osiągnięcia limitu uczestników.
 2. Limit uczestników to: 50 osób

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów na poszczególnych dystansach.

 

 1. Opłata za udział w FRaJDA dla juniora 2023wynosi:
 • 10 zł - do dnia 20.05.2023 włącznie (godz. 23:59).
 • 30 zł - wyłącznie w formie gotówkowej w dniu zawodów (Biuro Zawodów).
 1. Opłata startowa może być dokonana przelewem w terminie najpóźniej do dnia 20.05.2023r. włącznie (godz. 23:59), po tym terminie obowiązywać będą opłaty zgodne z regulaminem.
 2. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty.
 3. W przypadku wyczerpania limitu uczestników nie będzie możliwości zapisania się w dniu zawodów.
 4. Forma płatności: 
 • przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.
 1. Przy odbiorze pakietu startowego uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu tożsamości.
 2. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu uczestnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi uczestnika.
 3. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.
 4. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. W wypadku gdy impreza nie zostanie zorganizowana, z przyczyn niezależnych od organizatora, w planowanym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w innym wydarzeniu organizatora.

 

§ 8. Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy,
 • oznaczenie trasy,
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
 • dyplomy dla zwycięzców
 • upominki dla zwycięzców,
 • możliwość bezpośredniej rywalizacji w imprezie sportowo-rekreacyjnej FRaJDA dla juniora 2023

 

W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe.

 

§ 9 Klasyfikacja dla uczestników rajdu 7-11 lat

Podczas FRaJDA dla juniora 2023 obowiązywać będą następujące kategorie wiekowe:

 

 1. Klasyfikacja wiekowa - dla wszystkich uczestników z podziałem chłopcy, dziewczynki

 

§ 10 Kategorie

 1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia:

 

 • WIEK 7 LAT DZIEWCZYNKI m.1,2,3
 • WIEK 7 LAT CHŁOPCY m.1,2,3
 • WIEK 8 LAT DZIEWCZYNKI m.1,2,3
 • WIEK 8 LAT CHŁOPCY m.1,2,3
 • WIEK 9 LAT DZIEWCZYNKI m.1,2,3
 • WIEK 9 LAT CHŁOPCY m.1,2,3
 • WIEK 10 LAT DZIEWCZYNKI m.1,2,3
 • WIEK 10 LAT CHŁOPCY m.1,2,3
 • WIEK 11 LAT DZIEWCZYNKI m.1,2,3
 • WIEK 11 LAT CHŁOPCY m.1,2,3

 

§ 11 Nagrody

 1. Zwycięzcy FRaJDA dla juniora 2023 w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy oraz upominki rzeczowe.
 2. Niestawienie się uczestnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

 

§ 12 Zasady rozgrywania zawodów rajdu 7-11 lat

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 3. Podczas finiszu uczestnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.

 

§13 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników zawodów i osób towarzyszących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora zawodów.
 4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 5. Odmowa uczestnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”
 8. Start w zawodach jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu
 9. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w FRaJDA dla juniora 2023. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
 10. Nieznajomość regulaminu FRaJDA dla juniora 2023 jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. Organizator, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 11. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres e - mail / numer telefonu komórkowego.
 12. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora frajdanarowerze.pl
 13. Organizator ma możliwość odmówić uczestnikowi prawo startu do imprezy, bez podania przyczyny. 

 

§14 Szpitale w pobliżu trasy zawodów FRaJDA mTB 2023

Szpital Wojewódzki

Ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

94 348-84-00

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie

75-720 Koszalin1

ul. Szpitalna 2

94 347-16-70

LASY PAAŃSTWOWE
KOWR
Miasto Koszalin
CK 105
Michał Kaługa Fotografia
TKK
TV MAX KOSZALIN
MIASTO TYGODNIK KOSZALIŃSKI
Haftkom
DECATHLON
RMF MAXX
Koszalin Info
Województwo Zachodniopomorskie
ICE PLANET

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem